top of page

Hvordan kan du få god selvfølelse og passe god selvtillit?God selvfølelse er å våge suksess, tåle å gjøre feil, tåle å ta feil. Dette sier psykologspesialist Guro Øiestad:

Selvfølelse dreier seg om de følelsesmessige vanene våre i samspill med andre, hvordan vi har lært å bruke følelsene som signalsystem i det sosiale livet. God selvfølelse er å føle seg like verdifull som andre, slik at vi stoler på oss selv, sier hva vi mener – også når andre mener noe annet.

Når vi er trygge på oss selv kan vi si JA til mennesker, men også NEI, og passe på oss selv. Og vi ser, anerkjenner og passer på andre. Dårlig selvfølelse er å føle seg mindreverdig og utrygg i møte med andre og fører ofte til en kvern av indre selvkritikk, som ytterligere forsterker følelsen av sosial utrygghet.


Legg merke til at god selvfølelse ikke bare dreier om å hevde seg selv. Det kan like gjerne være å legge bort egne ønsker til fordel for andres, når verdiene våre eller vurderingen av situasjonen tilsier det. God kontakt med egne følelser gjør det lettere å fange opp andres, og balansere mellom egne og andres behov. En trygg følelse av oss selv, gjør det mulig å rette oppmerksomheten mot de andre og mot det som foregår rundt oss. Og verden trenger mennesker som kan det.

Hvordan oppstår selvfølelse?

Å skaffe seg selvfølelse kan ingen gjøre alene. Det starter som barn gjennom den nære kontakten med voksne og utvikler en følelse av seg selv. Gjennom erfaringer bygges følelsen av å være et individ med en selvsagt plass i fellesskapet. Grunnleggende skam er den trygge selvfølelsens motpol.


Selvfølelse

Selvfølelse er måten vi kjenner oss selv på, hvem vi er og hva vi står for og verdien man ser i seg slik man er. Selvfølelsen kan handle mye om i hvilken grad man er glad i seg selv.

Selvfølelse er knyttet til selvinnsikt, mens selvtillit ikke nødvendigvis er det.


Selvtillit

Selvtillit er hvilke verdi vi tillegger oss selv og hvilken tro vi har på oss selv i forhold til det vi gjør og får til. Det går an å ha høy selvtillit gjerne mål utfra noe man får til, men ganske dårlig selvfølelse.


Selvfølelse og selvtillit skapes i oss i møte med andre mennesker.

Hvordan vi bedømmer oss selv er avhengig av våre forestillinger om hva andre tror om oss.


Følelser som misunnelse, sjalusi, mindreverd, skyld og å ikke kjenne seg bra nok kan være ødeleggende for både selvfølelsen og selvtilliten.

Prøv å finne ut av slike følelser og lær deg håndtere dem ved å tenke på mer hjelpsomme måter.


Comments


bottom of page